دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج 17,850 %51.00
2 شرکت توسعه تجارت دانا سپیدار 17,150 %49.00