جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 0 0 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 0 0 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 30,139 13.84 29,979 13.4 25,905 4.78 320 0.06
واحد صندوق 108,142 49.66 111,707 49.91 327,915 60.49 338,482 63.1
گواهی سپرده کالایی
سایر دارایی ها 79,492 36.5 82,111 36.69 188,305 34.73 197,579 36.84
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0